30. neděle v mezidobí - 28.10.2018

1. listopadu a v 2. listopadu je možno při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a Vyznání víry.

Od 3. do 8 listopadu lze získat denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci po splnění tří obvyklých podmínek, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam (třeba jen v duchu) za zemřelé jakoukoliv modlitbu. V dalších dnech (od 9.11. dále lze takto získat jen odpustky částečné)

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze den 8. 10. 2012 mohou věřící v naší republice získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Památkou věrných zemřelých, tedy už od 25. října, pokud z vážného důvodu nemohou navštívit hroby příbuzných v obvyklé době. Toto dovolení platí 7 let. Tedy do roku 2019.

CO JSOU TO ODPUSTKY? (výňatky z Katechismu katolické církve)

1471 „Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejich/ vina byla zahlazena; je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek za pomoci církve, které jako služebnici vykoupení přísluší rozdělovat a používat poklad zadostiučinění Krista a svatých.“

 „Odpustek je částečný nebo plnomocný podle toho, zda částečně nebo úplně osvobozuje od časného trestu za hříchy.“ „Každý věřící může získat odpustky buď sám pro sebe, nebo pro zemřelé na způsob přímluvy.“

 1472 Abychom pochopili tuto nauku a tuto církevní praxi, je třeba si uvědomit, že hřích má dvojí následek. Těžký hřích nás zbavuje společenství s Bohem, a tím nás činí neschopnými dosáhnout věčného života; být zbaven věčného života se nazývá „věčný trest“ za hřích. Na druhé straně každý hřích, i všední, vyvolává zhoubné lpění na tvorech, které musí být očištěno, buď zde na zemi, nebo po smrti, ve stavu, jenž se nazývá očistec. Toto očišťování zbavuje toho, co se nazývá „časný trest za hřích. Tyto dva tresty nelze pojímat jako nějaký druh pomsty, kterou Bůh postihuje hříšníka zvenčí, nýbrž jako důsledky vyplývající ze samé podstaty hříchu. Obrácení, jež pochází z vroucí lásky, může dosáhnout naprostého očištění hříšníka, takže už nezůstává žádný trest.

ZÍSKAT ODPUSTKY OD BOHA PROSTŘEDNICTVÍM CÍRKVE

1478 Odpustky se získávají prostřednictvím církve, která na základě moci svazovat a rozvazovat, udělené Ježíšem Kristem, zasahuje ve prospěch určitého křesťana a otevírá mu poklad zásluh Krista i svatých, aby dosáhl od Otce milosrdenství prominutí časných trestů za své hříchy. Timto způsobem církev nechce pouze poskytnout tomuto křesťanu pomoc, nýbrž touží ho i pobídnout, aby konal skutky zbožnosti, pokání a lásky.

1479 Protože zemřelí věřící, kteří se očišťuji, jsou také členy téhož společenství svatých, můžeme jim pomáhat, mimo jiné tim, že pro ně získáváme odpustky, aby byli zproštěni časných trestů, které si zasloužili za své hříchy.

30. neděle

v mezidobí

 

28.10.2018

POUTNÍ  MŠE SVATÁ 

ke cti sv. Šimona a Judy

  v Radosticích

 

Společenství manželů

téma "odpuštění"

inspirované katechezemi

sv. Jana Pavla II  

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

 

10.30  Radostice  Mše sv.

 

17.00-18.30 Všech Sv. – fara

Pondělí

 

29.10.2018

 

Modlitby matek

14.45 Sv. Jiří – fara

18.00 Silůvky

18.15 Všech Sv.

Úterý

 

30.10.2018

 

Adorace

 

17.30  Všech Sv.

 

Středa

 

31.10.2018

vyučování náboženství na faře

při kostele Všech svatých

 

Modlitby matek

15.00 – 15.45  I-II třída

14.00 – 14.55  III třída

16.00 Všech Sv. – fara

Čtvrtek

Všichni svatí

1.11.2018

 

POUTNÍ  MŠE SVATÁ

Setkání na faře u Všech Sv.

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

17.30  Všech Sv.  Mše sv.

 

  I. Pátek

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

  2.11.2018

 

15.00 modlitba na tikovickém hřbitově

 

17.00 modlitba na ořechovském  hřbitově

Návštěva nemocných

 

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

17.30 Všech Sv.  Mše sv.                   

I. Sobota

 

3.11.2018

 

8.30  Sv. Jiří  růženec

 

16.00  Prštice   růženec

 

15.30  Radostice  Mše sv.

 

16.30  Prštice      Mše sv.

31 neděle  v mezidobí

 

4.11.2018

7.30  Sv. Jiří  růženec

 

8.45  Všech Sv.  růženec

 

8.00  Sv. Jiří       Mše sv.

 

9.15  Všech Sv.  Mše sv.

        a udílení svátosti křtu dětem