Modlitby

Všemohoucí Bože, Tys změnil povahu svatého Peregrina a povolal ho ke Služebníkům Mariiným, kde jsi mu dal poznat hodnotu a sílu modlitby; pomáhej prosím i nám, abychom věrni Tvému volání šli cestou, kterou nám Kristus ukázal. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Pane, ty jsi dal svatému Peregrinovi anděla za průvodce, nejsvětější Pannu za ukazatele cest a Ježíše jako lékaře jeho otevřených ran. Nech i nás jít s takovou pomocí poutí víry, než se nám podaří dostat se k Tobě, k našemu cíli. Amen.

Velebíme Tě, Pane, jenž jsi dal církvi a celému lidstvu svatého Peregrina, služebníka Panny Marie, našeho mocného přímluvce.

Klaníme se Pane Tvé milosrdné přítomnosti, ve které ses ukázal skrze život svatého Peregrina.
Děkujeme ti Pane Ježíši, který jsi sv. Peregrina uzdravil  z jeho nemoci a dal mu novou životní sílu, aby jako řeholník pokračoval ve své službě.
Pane, náš milostivý Bože,  na přímluvu svatého Peregrina shlédni i na naše utrpení, sestup k nám a dotkni se našich  nemocných sester a bratrů, kteří vkládají všechny své naděje do Tvého kříže.
Obracíme se k Tobě, Pane Ježíši Kriste.
Tebe velebíme, Tobě se klaníme nyní i na věky věků. Amen.

Další modlitbý zde.