Novéna ke sv. Peregrinu

Text je určen pro vnitřní potřebu farnosti.

1. den - Svatý Peregrin - příklad smíření a odpuštění

Blahoslavení, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími (Mt 5,9)

Zamyšlení

Pán Ježíš nás pobízí k tomu, abychom také šířili kolem sebe pokoj. Mladičký svatý Peregrin Laziosi poté, co udeřil svatého Filipa Benizi, jej s pokorou žádal o odpuštění a sám se stal oddaným apoštolem Mistra pokoje. Chvalme Pána, který vítězí nad hříchem, a prosme, aby v našich srdcích měl domov Jeho pokoj. 

Modlitba

Pane, ty jsi světlo našich srdcí. Tys obrátil pozornost svatého  Peregrina k odvěkým hodnotám nebeského království a proměnil ho v nástroj bratrské lásky a pokoje. Rozpomeň se ve své milosti také na ty, kteří trpí násilím, a obrať ty, kteří kráčí po cestě nespravedlnosti. Sešli nám Ducha svatého,  který je zdrojem živé víry v našich společenstvích,  abychom mohli mezi lidmi šířit smíření a odpuštění. Ty, který žiješ a kraluješ  na věky věků. Amen.

Otče náš …

Zdrávas Maria …

Sláva Otci …

2. den - Svatý Peregrin - služebník Neposkvrněné Panny Marie, Matky Boží

Bůh se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle mne budou  blahoslavit všechna pokolení (Lk 1,48)

Zamyšlení

Peregrin  láskyplně a s úctou hleděl na Pannu Marii. Ona vedla jeho kroky ke Kristu.
Prosme o milost, abychom rostli v lásce k Panně Marii a přijali ji do svého života  jako naši Matku a orodovnici.  

Modlitba 

Neposkvrněná Panno, Matko, Ochránkyně a Orodovnice svatého Peregrina. Jako svatý Peregrin, i my se s důvěrou obracíme k tobě s pokornou prosbou. Dej, abychom  objevili a uskutečnili plány, které má s námi Bůh. Dej, abychom našli zalíbení v následování evangelia tvého Syna a plnili vůli našeho  nebeského Otce. Spolu s tebou, Panno Maria, chválíme Otce, Syna i Ducha svatého nyní i vždycky a na věky věků. Amen  

Otče náš …

Zdrávas Maria …

Sláva Otci …

3. den - Svatý Peregrin - služebník Panny Marie, Matky milosrdenství

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. (Mt 5,3)

Zamyšlení

Svatý Peregrin dodržoval základní pilíře servitské spirituality, kterými jsou služba, milosrdenství, bratrství a mariánská úcta. Ve Forli se seznámil se svatým Filipem Benizi a tato setkání s ním se stala základním impulsem jeho vyvolení. Prosme Pána, aby každý z nás poznal bratry a sestry, kteří nám pomohou splnit naše poslání.

Modlitba

Nebeský Otče, tys povolal svatého Peregrina do společenství, aby v něm věrně následoval Tvého Syna, Ježíše Krista.  Dej, aby se i dnes našli horliví následovníci tvého Syna, kteří pro nebeské království budou vést svatý život. Bože, který jsi nám dal vše dokonalé, přijmi naši věčnou úctu, chválu a poděkování nyní  i vždycky a na věky věků. Amen. 

Otče náš …

Zdrávas Maria …

Sláva Otci …

4. den - Svatý Peregrin - příklad života podle evangelia

A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. (Mt 7,24)

Zamyšlení

Svatý Peregrin žil skromně, chudobně a kajícně. Svůj život zasvětil meditaci a modlitbě. Ve svém životě naplněném Božím slovem, byl oporou slabým, opuštěným a útěchou zarmouceným. Prosme Pána, abychom dokázali žít život podle evangelia.

Modlitba

Pane Ježíši, tys nám ukázal novou cestu života. Svatý Peregrin se stal z tvé milosti  mužem života podle evangelia - vytrvalý v modlitbě, neúnavný v bratrské lásce  a trpělivý ve snášení utrpení během své nemoci. Pomoz nám, prosíme, splnit vůli tvého Otce, abychom trvale rostli v lásce a náš život nebyl ovládaný touhou po bohatství, moci a slávě. Naplň naše dny radostí.
Pane Ježíši, který jsi středem našeho života, klaníme se ti nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš …

Zdrávas Maria …

 

Sláva Otci …

5. den - Svatý Peregrin - služebník Matky ukřižovaného Krista

Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu jí onen učedník přijal k sobě. (Jn 19,26-27)

Zamyšlení

Peregrin jednoho dne, uprostřed nejistot ohledně své budoucnosti, prosil Pannu Marii, aby mu ukázala cestu, kterou má následovat. Blahoslavená Panna Maria odpověděla: „Synu, i já bych si přála, aby tvé kroky směřovaly po cestě k blaženosti. Já jsem matka toho, kterého uctíváš jako Ukřižovaného. On mě poslal, abych ti ukázala cestu.“ Chvalme dobrotu našeho Pána, který nedopustí, aby se z našeho života vytratilo světlo, naděje a útěcha.

Modlitba

Maria, Matko ukřižovaného Ježíše Krista! Svatý Peregrin u tebe nalezl ochranu a spolu s tebou věrně stál pod křížem, na kterém zemřel tvůj Syn.
Oroduj za nás, abychom zůstali věrni a pokorně nesli svůj kříž. Abychom pochopili cenu utrpení a svou naději vložili do Pána. Oroduj za nás nyní i v hodinu naší smrti, abychom milovali až do konce a nepropadli beznaději,  abychom věřili v lásku našeho Nebeského Otce.
S tebou, Panno Maria, chválíme a velebíme Otce i  Syna i Ducha Svatého nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš …

Zdrávas Maria …

Sláva Otci …

6. den - Svatý Peregrin -  příklad kajícnosti a trpělivosti

Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. (Lk 14,27)

Zamyšlení

Peregrin je pro každého z nás příkladem kajícnosti a trpělivosti. Trýznil své tělo bděním a postem. Třicet let ho nikdo neviděl sedět. Z celého svého čistého srdce a ze všech sil se řídil Božími zákony na cestě ke Kristu. Když se v důsledku  zákeřné nemoci v jeho pravé noze objevila rakovina, Peregrin, přestože zeslábl a jeho utrpení se stupňovalo, nadále trpělivě a bez reptání nesl břemeno svého života, posilovaný důvěrou v trpícího Ježíše. Prosme všichni Pána za naději pro naše bratry v době životních zkoušek, za povzbuzení v době slabosti, za pokoj a víru v době pronásledování.   

Modlitba

Pane náš, Ježíši Kriste, Utěšiteli zarmoucených a oporo trpících! Ty stojíš při nás v našem utrpení. Prosíme tě, stůj při nás nejen ve zdraví, ale také v nemoci, v bolestech a každodenních těžkostech. Prosíme za ty, kteří žijí ve strachu a v nejistotě o svou budoucnost, aby od tebe získali sílu a odhodlání. Pane, ty jsi naším lékařem a  spoluúčastníkem v době nemoci. Prosíme tě, povzbuzuj těžce nemocné a dovol jim pocítit tvou utěšující přítomnost. Ty jsi naděje lidstva, tobě patří dík a chvála. Ty, který žiješ a kraluješ nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš …

Zdrávas Maria …

Sláva Otci …

7. den - Svatý Peregrin - dobrodinec chudých

Jděte a kažte, že se přiblížilo nebeské  království. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte;  zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. (Mt 10,7-8)

Zamyšlení

Chudý a venkovský lid se vždy s důvěrou obracel na svatého Peregrina se svými starostmi. V den jeho smrti k jeho smrtelnému lůžku vděčně přicházeli všichni, kterým tak nezištně pomáhal, aby tak vyjádřili poděkování věrnému služebníku našeho Pána.
Prosme Pána, abychom se mohli oddaně spolupodílet na Božím plánu na této zemi.

Modlitba

Pane, dej, abychom tak jako svatý Peregrin kráčeli cestou lásky. Dej nám soucitné srdce, abychom pomáhali nemocným a všem, kteří to potřebují. Dej, abychom vždy s radostí sloužili tobě a těm, se  kterými se denně setkáváme. Na přímluvu svatého Peregrina v nás obnov zázrak tvé lásky. Dej, abychom netrpěli nedostatkem každodenního chleba, práce a tvé přízně a prosíme, abychom v každé chvíli mohli pocítit radost z toho, že jsme tvými dětmi. Tobě patří čest a sláva nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš …

Zdrávas Maria …

Sláva Otci …

8. den - Svatý Peregrin - svědek naděje v době nemoci

Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal. (Iz 53,4)

Zamyšlení

Svatý Peregrin žil celý život v sebezapírání, každý den nesl svůj kříž ve stopách Ježíše Krista. Snažil se, aby svým životem věrně následoval Krista, který je pramenem věčné slávy. Ve svém milosrdném srdci nosil bolest mnohých. Hledal příležitost, aby vzbudil naději a víru v srdcích ostatních. Když si jeho nemoc vyžádala amputaci pravé nohy, den před plánovanou operací se z posledních sil doplazil ke kříži, aby se pomodlil ke svému Mistrovi. Jemu svěřil své utrpení, do Něho vložil všechnu svou naději. Prosme Pána, aby také nám pomohl pochopit a přijmout tajemství utrpení a mohli jsme s důvěrou hledět na kříž našeho Spasitele Ježíše Krista. Vyprosme od Něho sílu a víru, abychom své utrpení dokázali  spojit s utrpením Krista pro spásu celého světa.

Modlitba

Bože Otče, náš Utěšiteli. Skrze svého Syna Ježíše Krista jsi nám ukázal křesťanské hodnoty utrpení a naději vycházející z jeho kříže. Zůstaň při nás v těžkých okamžicích našeho života a posilni nás v naší samotě. Pomoz nám v těžkostech našeho života a dej, abychom neztratili svoji víru. Ať podle vzoru svatého Peregrina ve svých tělesných a duševních utrpeních čerpáme sílu pod křížem Pána Ježíše a tam očekáváme útěchu a naději. Bože dej, abychom se vírou v Něho posilnili na cestě k věčnému životu. Tobě, Bože, který jsi oporou slabých a potřebných, čest a sláva  nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš …

Zdrávas Maria …

Sláva Otci …

9. den - Svatý Peregrin - prostředník nemocných s nádorovými onemocněními

Nacházím jen soužení a strasti. Vzývám však Hospodinovo jméno. „Hospodine, prosím, zachraň mi život!“ Hospodine, ubránil jsi mě před smrtí, mé oko před slzami. (Ž 116)

Zamyšlení

Ti, kteří potkali svatého Peregrina, těžko zadrželi slzy, když uviděli následky těžké nemoci, která ho potkala. Lékař v klášteře se rozhodl, jako poslední naději na záchranu života sv.  Peregrina, pro amputaci pravé nohy, aby se nemoc nerozšířila do celého těla. Svatý Peregrin se v noci před operací obrátil na Spasitele Ježíše Krista a s důvěrou ho prosil: „Buď milostivý, Pane můj, Bože můj, vysvoboď mě z náruče Zlého, jinak nemoc nade mnou zvítězí.“ Potom upadl do hlubokého spánku. Ukřižovaný Kristus k němu sestoupil a svým dotekem ho uzdravil. Peregrin s vděčností v srdci děkoval milosrdnému Bohu za jeho zázračný dar. Prosme Pána, aby nás neopustil v našem zármutku. Aby i k nám sestoupil, uzdravil nás a zbavil všeho zlého.

Modlitba

Pane Ježíši Kriste, tys přišel mezi nás, abys vzal na sebe naši slabost a naše bolesti. Pohlédni na naše nemocné uzdravujícím pohledem. Ty, který jsi mnohé uzdravil a zbavil  zlého na jejich pozemské cestě, prosíme, ochraňuj naše nemocné. Ty jsi lékařem našeho těla a naší duše. Sestup k nám i dnes, aby ses dotkl nemocných. Na přímluvu svatého Peregrina, zmírni jejich bolest a udržuj v jejich srdcích naději. Dej jim dar uzdravení, aby opět ve zdraví a s pokojem v duši ti mohli sloužit a následovat tě. Tobě Pane, patří chvála a dík nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Otče náš …

Zdrávas Maria …

Sláva Otci …